Skip to main content

የተለየ ልዩ ችሎታ ያለው ኣገልግሎት

ልዩ ችሎታ ያለው  ኣገልግሎት የሚያወዳድረው ድርጅቶችን ለሰዎች የሚያስቡ በተለይ የተለየ ሂኔታ ውስጥ ያሉን ለምሳሌ ልጆችን በኣጠቃላይ ወይ በተለይ ቤተሰብ የሌላቸውን ልጆችን እና የተለይ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች, ከወሲብ ጥቃት ያመለጡ ወይ የዳኑ, ለያለሕግ ወይ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድን የተጋለጡ, እናም ለተወሰኑ ዜጋዎች ኣገልግሎት የሚያቀርቡ ድርጅቶች 

Subscribe to የተለየ ልዩ ችሎታ ያለው ኣገልግሎት