Skip to main content

Gargaarsa jireenyaa

Tajaajilli gargaarsa jireenyaa akka godaantonni woliin ta’uun hawaasa isaaniitiin wolitti dhufanii dandeettii of gargaaruu horatanuudha. Tajaalli kunis kan of keessatti qabatu, Dalagaa argachuuf barnoota haala ittiin argatan, maallaqa, tajaajila fayyaa tiif gargaarsa meeshaalee, manaaf bakka jireenyaa, maatii addaan bahan wolitti fiduuf akkasumas rakkina xinsammuu irra gahe kan argataniidha.

Subscribe to Gargaarsa jireenyaa