Skip to main content

SEERAAF FURMAATA YEROO DHEERAA

Seerriif furmaatni yeroo dheeraa kan inni of keessatti qabatu dhaabbileen tajaajila kennan namoota jiraachuuf rakkinni nageenyaa itti cimeef seeraan akka gargaaramaniif akka sadarkaa gorsaatiin gargaaramaniidha.Dhaabbanni kun kan tajaajilu baqattootaaf godaantota muraasa akka tajaajila furmaata yeroo dheeraaf kennamuudha kunis (bakka biyya keesstti jijjiiruufii, qubsuma biyya sadaffaa/biyya jijjiiruufii, biyya dhufanitti fedhiin deebisuu). Odeeffannoon galmee abbaa seeraaf dalagaa isaanii kan ummta faana ka’ee dhaabbachuun dalagaa isaa raawwatuudha, kunis yeroo dhimma godhamuuf ulaagaalee guute, ni tajaajila

Subscribe to SEERAAF FURMAATA YEROO DHEERAA