Skip to main content

BOSLA Frequently asked questions (FAQ)

እቲ ናይ ኣገልግሎት ሓበሬታ ብኸመይ መንገዲ ተዳልዩ ኣሎ?


a) Living Assistance
እዚ ኣገልግሎት ን ስደተኛታት ኣብ ሓድሽ ኣከባብን ሕብረተሰብን ተሓዊሶም ርእሶም ክኢሎም ንኽነብሩ ይሕግዝ።
ንኣብነት ስራሕ ምድላይን ናይ ትምህርትን ገንዘባውን ሓገዝ፣ ኣገልግሎት ሕክምናን ንብረታዊ ሓገዝን መንበሪ
ቤት ክረክቡ ምሕጋዝን ክሳብ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ምሃብን የጠቃልል።


b) Specialized Services/ ፍሉይ ሓገዝ
እዞም ፍሉያት ሓገዛት ን ፍሉይ ጉዳይ ዘሎዎም ሰባት ከም ግዳያት ጾታዊ ዓመጽን ወይ ከኣ ስድራቤት ን
ዘይብሎም ቖልዑ ይኹኑ ወይ ኣካላዊ ጸገም ን ዘለዎም ወይ ከኣ ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንዝኾኑ ሰባት
ይምልከት።


c) Legal and Durable Solutions/ ሕጋዊ ምኽሪ
እዚ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ጠበቃ ንዝደልዩ ሰባት ንምሕጋዝ ኢዩ። ንኣብነት ቦታ ንምቅያር ወይ ንሃገሮም ክምለሱ
ንዝደልዩ ወይ ትካል ክኸፍቱ ይኹኑ ፍቃድ ስራሕ ንዝደልዩ ንምሕጋዝ ኢዩ።

ስደተኛ ዝበሃል መን ኢዩ?
ሓደ ሰብ ን ዶብ ሃገሩ ሰጊሩ ወይ ዝነብረሉ ዓዲ ገዲፉ ናብ ካልእ ዝኸይድ እምበር


1. ሕጋዊ ኩነታቱ ብዘየገድስ 2.ብፍታው ይኹን ብዘይፍታው ብዘየገድስ 3. ምኽንያትን ጊዜን ብዘየገድስ
 

ንስራሕ ኢሉ ዝስደድ- እዚ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈረ ወይ ኣብ ስራሕ ክዋፈር ኢሉ መዲቡ ናብ ጋሻ ሃገር ዝመጸ ኢዩ።
 

1. ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ እሞ ን ስራሕ ዝተፈቅደሉ በቲ ሕጊ ሃገር ከኣ ተቀይዱ ዝሰርሕ
2. ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እሞ ፍልይ ዝበለ መስርሕ ናይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝኽተል
(Art. 5, ICRMW, 1990)

 

ቆልዑ/ ትሕቲ-ዕድመ- ዝኾነ ሰብ ትሕቲ ዕድመ ዝበሃል ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ክኸውን ኣለዎ
(Article 1, Convention on the rights of Children, CRC, 1989)

 

1.ስድርኦም ዘየሰንዩዎም ቆልዑ- ማለት ካብ ስድርኦም ተፈሊዮም ዝኾነ ኣላዪ ዘይብሎም ዋላ ዝኾነ ቀረባ ቤተሰብ
2.ስድራ ዘይብሎም ግን ኣላዪ ቤተሰብ ዘለዎም- ሽሕ እኳ ኣለይቲ ወለዲ ዘይብሎም ተኾኑ ሓላፍነት ክወስደሎም ዝኽእል እኹል ሰብ ግን ዘለዎም።


ዑቕባ ዝሓተተ ስደተኛ ዝበሃል መን ኢዩ?
 

ሓደ ዑቅባ ዝሓትት ሰብ ነቲ ኣህጉራዊን ናይ UNHCR ቅጥዕታት ዘማልአ ኮይኑ፣ በቲ ናይ 1951 ስምምዕ መሰረት ድማ፣ ‘ሓደ ስደተኛ ዝበሃል ብፍርሒ ማእሰርትን ዓመጽን ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእል ምኽንያቱ ድማ


1.ኣባል ሓደ ዓሌት ስለ ዝኾነ 2.ሃይማኖት 3.ዜግነት 4.ኣባል ፍሉይ ሕብረተሰብ ዝኾነ 5.ፖለቲካዊ መርገጺ
 

በቲ ናይ 1969 ናይ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ስምምዕ መሰረት ድማ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥሙ ሽግራት ኣብ ግምት ዘእተወ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ተዋሂብዎ ኣሎ፣ እዚ ድማ፣ ናይ ጎነጽ ነገር ዝፈጸሙ ወይ ህዝቢ ዝረበሹ ብ ምኽንያት ጎበጣ ሃገር ወይ መሬት፣ እዚኣቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይክእሉ ውን ከም ስደተኛታት ተቆጺሮም ዑቅባ ክወሃቦም ይግባእ ይብል።


ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ
እዚኣቶም ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ህዝቢ ተገዲዶም መንበሪ ዓዶም ብምኽንያት ኲናት ይኹን ግጭት ቀቢላታት ወይ ውን ባህሪያዊ ሓደጋታት ገዲፎም ዝኸዱ ኢዮም ግን ዶብ ሃገር ዘይሰገሩ። (ስምምዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ን ረዲኤትን ሓለዋን,23 ጥቅምቲ 2009) (Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc E/CN..4/1998/53/Add.2)


ጾታውን ወሲባውን ምርኩስ ዝገበረ ዓመጽ
እዚኣቶም ግዳያት ን ፍሉይ ጾታ ወይ ናይ ወሲብ ምርጫ ኣተኩሮ ዝገበረ ስነኣእምሮኣዊ ይኹን ኣካላዊ ዓመጽ ግዳያት ናይ ዝኾኑ ኢዩ። ኣብ ገሊኡ ውን ሰባት ካብቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሓደ ጾታ ዘለዎ ርድኢት ፍሉይ ሓሳብ ምስ ዝሕዙ ወይ ውን ማዕርነት ክልቲኡ ጾታታት ዘየኽብር ባህሊ ምስ ዝኸውን እሞ ምስኡ ምስምማዕ ምስ ዝስእኑ ን ዘጋጥሞም ምስጓግ ኣብዚ ምድብ ይኣትዉ።


ካብቲ ነዞም ጎነጻት ዘብዝሖም ረቋሒታት እንተሎ፣ ብዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ክፍጸሙ ይኽእሉ ምዃኖም ኢዩ። ንኣብነት ብዝተፈላለዩ ኣብ ዝኾነ ስልጣንን ደረጃ ሕብረተሰብን ብዘለዉ ከም ፖሊስ፣ መምህራን፣ ኣስራሕቲ፣ ኣመሓደርቲ ዓዲን ክሳብ ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ብ ዘምስሉ ሰባት ክፍጸሙ ይኽእሉ። ኣብዚ ምድብ ክኣትዉ ካብ ዝኽእሉ ውን ጎዳእቲ ባህልታት ኢዮም ከም ትሕቲ ዕድመ መርዓ፣ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ፣ ኣስገዳዲ ምስዳድ ጥንሲ ወይ ውን እቲ ዝኸፍአ ጾታዊ ዓመጽ ብ ዝኾነ ጉልባብ።


ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ-ሰብ
እዚ ብኣስገዳድ ወይ ብሓይሊ ዝግበር ን ሰባት ኣኪብካ ምስግጋርን ምሻጥን ወይ ውን ጨዊኻ ወይ ኣታሊልካ ን ሰባት ምሻጥ ወይ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግዳድ ኢዩ። እዚ ን ሰባት እንዳጨቆንካ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻር ኣእቲኻ ን ረብሓኻ ክትጥቀመሎም ምፍታን ኢዩ ንኣብነት እዚ ዘበናዊ ጊላነት ክሳብ ኣብ ዓንኬል ኣመንዝራነት ምእታው፣ ንግዲ ኣካላት ወዲ ሰብን ኣስገዳዲ ዕዮን የጠቃልል። ንግዲ ደቂ ሰብ ኣብ መሬት ሓደ ሃገር ይኹን ወይ ውን ብዙሓት ሃገራት ዘሳትፍ ክኸውን ይኽእል።


*ኩሉ ጊዜ ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ዘጋጥሞም ሽግር እቲ ዝወስድዎ ዘይሕጋዊ መንገዲ ን ሓደጋ ቅሉዓት ስለ ዝገብሮም ኣብ መንገዲ ብዙሕ ሕማቅ ነገር ከጋጥሞም ልሙድ ኢዩ። እቶም ብ ሰላም ዝኣተዉውን ኣብ ዝኣትዉዎ ስራሕ ግዳያት ጸርፍን ኣድልዎን ክኾኑ ይርአ። ስድራ ዘይብሎም ቆልዑ ምስ ዝኾኑ ከኣ ግዳያት ኣካላዊ ጉድኣትን ዓመጽን ወይውን ጭውያ ክኾኑ ይኽእሉ። እቶም ዝተበደሉ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክጠርዑ ምስ ዝደልዩ ውን ሕጋዊ ኩነታቶም ስለ ዘየፍቅደሎም ስቅ ይመርጹ። ካብቲ ን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ቀንዲ ጸገማት ቀረብ ሕክምና ኢዩ። ዝተመዝገቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዋላዃ ኣብ ህዝባዊ ሕክምና ከይዶም ክሕከሙ ይፈቀደሎም፣ ዘይብቁዕ ኣገልግሎት፣ ነዊሕ ናይ ምጽባይ ሰዓታት ከምኡ ርሕቀት ቦታን ቀረብ መድሃኒት ዘይምህላውን ነቲ ኩነታት የጋድዶ። ኣብ ናይ ውልቂ ሕክምና ኬድካ ምሕካም ከኣ እቲ ዋጋ ክሽፍንዎ ኣይክእሉን። ብተወሳኺ ሕጽረት ቋንቋ ምስቶም ሓካይም ክረዳድኡ ስለ ዘየኽእሎም ነቲ ዘሎ ኣገልግሎት ውን ብዝግባእ ኣይጥቀምሉን።


- ስደተኛታት ሕጋዊ ኩነታቶም ብዘየገድስ ዋላ እኳ ገዛ ክካረዩ ይፍቀድ እንተኾነ ክብሪ ዋጋታት ገዛ ግን ካልእ
ጸገማት ይፈጥር።
- ስደተኛታት ኣብ ግብጺ ዘለዉ ብስእነት ርእሶም ከኽእሎም ዝኽእል ስራሕ ይሽገሩ። ግብጻውያን ትካላት ናይ ክቆጽርኦም ዝኽእላ ስደተኛታት ውን ደረት ኣለዎ። እቶም ስራሕ ዝረኽቡ ከኣ ዉሑድ እንዳተኸፈሉ ኣብ ናይ ጽሬትን ናይ ጉልበት ስራሕን ይዋፈሩ። ብኸምኡ ከኣ ቀረብ ትምህርትን ሕክምናን ስለ ይኸውን፣ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ትጽቢት ይገብሩ።
- ዝምድና ስደተኛታት ምስ ደቂ ሃገር ሓደ ካብቲ ን ነገራት ዘቃልልን ዘካብድን ረቋሒ ኢዩ። ስደተኛታት ነቲ ቋንቋ ናይ ዘለውዎ ዓዲ መሊኾም ኣብ ስራሕ ምስ ዝዋፈሩ ጽቡቅ እኳ እንተኾነ ሳሕቲ ግን ደቂ ሃገር ነቶም ስደተኛታት ከም ናይ ስራሕ ዕድላቶም ክወስዱ ዝመጹ ገይሮም ግጉይ ምስሊ ምስ ዝሕዙ ፍሕፍሐ ክፍጠር ይኽእል። እቲ ሓቂ ስደተኛታት ምስ ዝሰርሑ ን ማሕበረ-ቁጠባ ናይ ሓደ ሃገር ጠቃሚ ኢዩ ነገር ግን ሜድያ ይኹን ካልእ ኣካላት ነቲ ፍሕፍሐ እንተፈጢሮሞ እቲ ህዝቢ ን ስደተኛታት ናይ ምዕማጽ ባህሪ የጥሪ ብፍላይ ን ደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑትን ክሳብ ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝገብር ጎነጽ ይጥቀሙ።
- ኩሉ ጊዜ መራኸብያ ብዙሓን/ ሜድያ ናይ ሓደ ሃገር ዘሕልፍዎ ሓበሬታ ን ሽግር ናይ ስደተኛታት ኣብ ግምት
ከየእተወ ንስምዒት ህዝቢ ብ ኣሉታዊ መንገዲ ዘለዓዕል ስለ ዝኾነ ንናብራ ስደተኛታት ከካብዶ ይርአ።

ኣህጉራዊ ፍልሰት/ጉዕዞ - እዚ ምንቅስቃስ ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ጉጅለ ህዝቢ ኣህጉራዊ ዶባት ሰጊርካ ዝካየድ ኢዩ።
እዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ህዝብን ብዝሕን ወይ ውን ዝተፈላለዩ ጠንቂ ምምዝባላት ዘሳትፍ ኢዩ፣ ንኣብነት
ንስራሕ ኢልካ ን ትምህርቲ ኢልካ ወይ ውን ምጥርናፍ ምስ ስድራ ቤት ንምክያድ ክኸውን ይኽእል። IOM
CONSTITUTION ወሲኹ ከም ዘነጽሮ ውን ብዘይ ፍታው ዓዶም ዝገደፉን ዝተመዛበሉን ውን ኣብዚ ምድብ ኣህጉራዊ ፍልሰት ከም ዝኣትዉን ነዚኣቶም ድማ ዑቅባ ረኺቦም እሶምን ስድራቤቶምን ብሰላም ሰሪሖም ነብሶም ክኢሎም ክነብርሉ ኣብ ዝኽእሉ ሃገር ንክረኽቡ ደገፍ ይገብር።(IOM (1989:9) Constitution of the International Organization for migration). ዝተሓዋወሰ/ዘይንቡር ፍልሰት - እዚ ዓይነት ፍልሰት ከኣ ካብቲ ንቡር ምቁጽጻር ዘለዎ ሕጋዊ መስርሕ ወጻኢ ዝካየድ
ኢዩ። ሽሕ እኳ ምስጢራዊ ፍልሰት ወይ ብ ኣስገርቲ ዝካየድ ስግረዶብ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝወሃቦ ይኹን እቶም ብ ሕጋዊ ናይ ተመሃራይ ወይ በጻሓይ/ቱሪስት ቪዛ ኣብ ሓደ ሃገር ኣትዮም ከይተፈቅደሎም ኮፍ ናይ ዝብሉ ቁጽሪ ግን ኣዚዩ ይበዝሕ።
ነዞም ውልቀ ሰባት መመመዪ ስርዓት ጌርካ እቲ ዘድሊዮም ውሕስነትን ሓገዝን ምሃብ ኣተኩሮ ካብ ዝወሃቦም ናይዚ ዘይንቡር ፍልሰት ምድብ ጉዳያት ኢዩ። እዚ ዓይነት ፍልሰት ዘይንቡር ወይ ክትግምቶ ዘይከኣል ምዃኑ ካብቲ ንነገራት ዝሸናኽር ረቛሒታት ኢዩ ንኣብነት ሰባት ንሓደ ዶብ ብ ተደጋጋሚ ክሰግርዎ ይኽእሉ ኢዮም ንኻልእ ከኣ ሳሕቲ ክሰግርዎ ስለ ዝኽእሉ በየን ተጸቢኻ በየን ክትሕግዞም ስለ ዘይፍለጥ ነቲ ስራሕ የካብዶ። ከምኡ ውን ሃገራት ነቶም ብ ሕጋዊ ኣትዮም ኣብ ግዚኦም ከይወጹ ኣብቲ ሃገር ኮፍ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ኣተኩሮ ከይሃባ ነቶም ብ ኣስገርቲ ኣብ ዝካየዱ ምስጢራውያን ምስጋር ዶብ ስለ ዝግደሳ ክትቆጻጸሮ ከቢድ ይኸውን። ብ መሰረት ፍሉይ ወሃቢ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት፣ ‘ብዘይ ሕጋዊ ዶብ ብ ምስጋር ኣብ ገለ ሃገራት ብ ገበን ዘሕትት ክኸውን ከሎ ብሕጋዊ ኣቲኻ
ከይተፈቅደልካ ኮፍ ምስ እትብል ግና ከም ገበን ኣይቁጸርን፣ ስለዚ ዶብ ምስጋር ውን ምስ ዝኾነ ጸጥታዊ ጉዳያት ክተሓሓዝን ከም ገበንን ክጥመት የብሉን ኢሎም’(Francois Crepeau (2013), UN Doc. A/HRC/23/46).
ኣስገዳዲ ጉዕዞ - እዚ ሰባት ብዘይ ፍታዎም ኣብ ዉሽጢ ሃገር ይኹን ካብ ሃገር ወጻኢ ዘካይድዎ ምንቅስቃሳት ንምግላጽ ኢዩ። ንኣብነት ኲናትን ግርጭታትን፣ ባህሪያዊ ሓደጋታት፡ ዓጸቦ ይኹን ካልእ ዘገድዱ ምኽንያታት ክኾኑ ይኽእሉ። እቶም ብ ባህሪያዊ ሓደጋታት ዝተመዛበሉ ግን ከም ስደተኛታት ኣይቁጸሩን።
ጉዕዞ ናብ ሃገርካ - ብ ኣህጉራዊ ኣዘራርባ እዚ ሰባት ካብቲ ወጽዮምሉ ዝነብሩ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኢዩ፣ ብ ሃገራዊ ኣዘራርባ ከኣ ንግዚኡ ተንቀሳቂሶምሉ ካብ ዝነበሩ ዓዶም ክምለሱ ከለዉ ኢዩ። UNDESA ን ናብ ዓዶም ዝምለሱ ከምዚ ኢሉ ይገልጾም፣ ‘ካብ ዝተወልድሉ ዓዶም ናብ ካልእ ሃገር ከይዶም ዝነበሩ ግን ናብ ዓዶም ዝምለሱ እሞ ብ ውሑዱ ከኣ ን ሓደ ዓመት ክነብሩ ኢሎም ዝተዳለዉ’። (Recommendation on statistics of International Migration, Revision 1,
1998,p.94)
ናይ ፍልሰት ዙርያ - እዚ ማለት ኣብ መንጎ ሃገራት ማዕረ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብዝን ናብትን ኢዩ። እዚ ዓይነት ምስ ረብሓ ናይተን ሃገራት ስለ ዝተሓሓዝ መብዛሕትኡ ጊዜ ብ ፍቃድ ወይ ብ ወለንታ ስራሕ ደሊኻ ወይ ካልእ ዝካየድ ኢዩ።


Integration/ምጽንባር- እዚ ቃል ብዙሕ ትርጉምን ኣጠቃቅማን ዋላ እኳ ይሃልዎ እቲ መሰረታዊ ሓሳብ ግን ስደተኛታት ናይ ሓደ ሃገር ምስ ካልእ ህዝቢ ወይ ሃገር ክሕወሱ ከለዉ ወይ ምስቲ ካልእ ህዝቢ ተጸናቢሮም ክነብሩ እቲ ካልእ ሕብረተ ሰብ ክቅበሎም ከሎ ኢዩ። እዚ ማለት ግን ን ኹሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ስደተኛታት ክሳብ ካልእ ፍታሕ ዝረኽቡ ውን ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ነገር ግን እቲ ተቀባሊ ሕብረተሰብ ን ሰብኣዊ መሰላቶም ኣኽቢሩ ሰሪሖም ንኽነብሩ ከይከልከለን ነቲ እሳቶም ዝነብርሉ ቅዲ ህይወት ውን ተጸሚሙ ክልቲኡ ህዝብታት ተኸባቢሩ ክነብር ፍቃደኛታት ምዃን ማለት ኢዩ። ኣብ
ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ዘጋጥመሉ ቦታታት ኣህዛብ ከምዚ ክሳነዩ ከለዉ ነቲ ዘሎ ጸገም ካልእ ጸገም ካብ ምውሳኽ ስለ ዘድሕን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢዩ ብዘይክኡ ውን ስድራ ንዘይብሎም ዝተሰደዱ ይኹኑ ግዳያት መሸጣ ንዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ምእላይ ሓጋዚ ኢዩ።
መንበሪ ቦታ - ካብ ዝተወለድካሉ ዓዲ ወጻኢ ዝርከብ ግዚያዊ መንበሪ ቦታ። ሓደ ሰብ ብ ኣካል ተረኺቡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ክነብር ይኽእል ኢዩ።
ዜግነት - ን ሓደ ሰብ ምስ ዝተልደሉ ሃገር ዘራኽቦ ሕጋዊ ኰነት። ዜጋ ናይ ሓደ ሃገር ምዃን መሰላትካ ክኽበረልካን ግዴታኻ ምምላእን የጠቃልል።
ምጥርናፍ ስድራቤት- ብዝዝተፈላለየ ምኽንያት ተፈላሊዮም ዝጸንሑ ኣባላት ስድራቤት ኣብ ካልእ ሃገር ክጥርነፉ ከለዉ።
ዘይሕጋዊ ስደተኛ- ሓደ ከይተፈቅደሉ ዶብ ካልእ ሃገር ጥሒሱ ዝኣቱ ብ ወይ ውን ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወሉ ቪዛ ዘብቅዐ ወይ መዓልቱ ዘሕለፈ ሰብ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ይበሃል።
እታ ዘይሕጋዊ ትብል ቃል ኣጸጋሚት ካብ ዝገብራ ን ኩነታት ምስ ገበን ስለ ተተሓሕዝ ነቲ ሰብ ሰብኣዊ መሰላቱ ካብ ምኽባር ክትክልክሎ ትኽእል ኢያ ወይ ውን ኣተሓሕዛ ተኽፍኣሉ።

ዝተፈላለየ ትካላት ንስደተኛ ቆልኡትን ትሕቲ እድመ ንምምሃር ውፉያት ኣለዉ። መንዮምን ሓበሬቶምን ኣብዚ ይርከብ ኣብዚ. ብዛእባ ናይ ግብጺ ሕዝባዊ ቤት ትምህርቲ  ዝተወሰኑ ዜጋታት ከም (ሱዳናዊያን ፣ ሊቢያውያን ፣ ጆርዳናዊያን መንኡውን ካልእ ዜጋታት ከምት ብቑዕነትን ፍሉይ ኪነታት ንዘለዎም) ናይ ግብጺ መንግስታዊ ትምህርቲ ይእትዉ። ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ  ግብጺ ንኩሉ ዜጋ (ፍቁድ እዩ) ኣሎ።

ኣብ ኣይኦኤም ሓገዝ ገንዘብ ኽትረክብ ትክእል. ፋይልካ ዝሓዞ ሰብ (ኬዝ ወርከር) እዩ ክንደይ ከምዘድለየካን ከምቲ ግቡእ ይውስነልካ, ኩነታትካን ናይ ኣይኦኤም መእቀኒ ንክትሕገዝ። ካልእ ትካላት ከማን ገዘባዊ ሓገዝ ይሕቡ እዮም, ከተረጋግጽ ትክእል ኣብዚ ካልእ ዓይነት ሓገዝ እንከላይ  ማለት ክድዳውንቲ ፣ መድሓኢት ፣ ዝሕቡ ትካላት ክትርኢ ኣብዚ ሊንክ  

ኣይኦኤም ብንእሽተይ መንገዲ ይሕግዝ ምክሪ ብምሓብን ፣ ብሕክምናዊ ምርኣይ (ሕቶ) ፣ ቅድሚ ምጥራዝ ምምሕዳራዊ ስርዓት ፣ ናይ ትራንስፖርት መከዲ ኣየር ኣብግብጺን ኣብ ኣድካ ምስ በጻሕካ ድማ መመላእታ ዳግመ ጽንብር እንድሕር ነቲ ሚዛን ብቑዕ እንተኮይካ።

ሓደሓደ ትካላት  ንዘይዜጋ(ስደተኛ) ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይሕቡ እዮም። እቲ ሕክምና ዝሕብዎ ካብ ሓደ ትካል ናብ ሓደ ትካል ይፈላለ እዮ, ገሊኦም ምርመራን ንታሓካሚ ብምርኣይ (ብሕቶ) ምሕታት ፣ ገሊኦም ከኣ ንሕጹጽ አድኤት ጥራይ ፣ ገሊኦም ንሕክምና ዝከውን ገንዘብ ይግድፉ (ንዝተወሰኑ ዜጋታት ኣሎ) ንሱ ከማን ከምቲ ሕማም ዓይነት ይውስኖ እዩ፣  እድሜ ይውስኖ        ፣ ነቲ ታሓካሚ ናበይ ሕክምና ወይ ክሊኒክ ወይ ዶክተር ወይ ኣማካሪ ከይዱ ክሕከም ይሕበር። ብክብረት ነተን ከምኡ ዓይነት ሓገዝ ዝሕግዙ ትካላት ኣረጋግጹወን (ፍለጥወን) ኣብዚ ። ብዛእባ ናይ ግብጺ ሕዝባዊ ሕክምና ማእከል መርከቢ እዚ ሊንክ

ንምሳሌ, ኣብ ኣይኦኤም ሕክምናዊ ሓገዝ ከምትዝክተል እዩ ፡ ንታሓካሚ ምርኣይ (ብሕቶ) ወይ ስክሪኒግ ኣሎ ዘድልዮ ንምፍላጥ ቀጺሉ ናበይ ከይዱ ከምዝሕከም ከምቲ ሕማሙን ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥሉ ቦታ ይሕበር . ኣድላይ እንተኮይኑ ምስ ታሓካሚ ዝከይድ ኣስተርጓሚ ንሰድድ (ነቕርብ), ብመጨረሻ ነቲ መሕከሚ ዘውጾ  ወጻኢታት ንሽፍኖ (ንከፍሎ) ከምቲ ዘሎ ሓገዝ።

ኣይ ኦ ኤም ኣብ ዩን ንዘይተመዝገቡ ኣገልግሎት ይሕብ እዩ። ካልእ ደረጃታት ብ ኣይ.ኦ.ም ንክትሕገዝ ዘድሊ

            ብዞነ ዘይወድ ኣዲ ኣብ ግብጺ ክዕሊ ሹድሽተ ወርሒ ዝተቀመጠ

                        ፓስፖርት ዘለዎ ናብ ዩን ክምዝገብ ኣላማ ዘይብሉ

                        ፓስፖርት ዘለዎ ናብ ዩን ክምዝገብ ዝክእል

            ዝተቃልእ ዘይ ወድ ኣዲ

            ዩን ዝነጸገቶ ወይ ፋይሉ ዝተኣጸወ

            ናይ ዩን ቆጸራ ወረቀ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተቆጸረ ንክምዝገብ

ብክብረት ምስ ኣባል ሰራሕተኛታትና ተዘራረቡ እንድሕር ኣብ ግብጺ ትሕቲ ሓደ ወርሒ እንተተቀሚጥኩም መንን ኣበይን ሓገዝ ከምትረክቡ ምክሪ ውሰዱ።

​​​​​​​አይ. ኦ. ኤም. ማለት ኣለም ለካው (ዓቀፍ) ትካል ናይ ስደተኛ ሰፈሩ ዝቀያይር። ኣይ. ኦ. ኤም. ዝሰርሆ ንምሕጋዝ ወይ ምርግጋጽ ብስዓትን ሰብ ኣመሓዳድራ ንስደተኛ ሰአሩ ዝቅያይር።  ጉዳይ ስደተኛ ስፍሩ ዝቀያይር ብዓለም ኣቀፋዊ ሹመት ምትሕብባር። ንምግልጋል ብዉሱን ፍትሒታት ንናይ ስደተኛ ጸገማትን ንምቅራብ ሰንኣዊ መሰል ንዘድልዮም ስደተኛታት ስፍሩ ዝቀያይር ። እንከላይ ስደተኛን ፣  ብውሽጦም ካብ ቦቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት።

ኣይ. ኦ. ኤም. ግብጺ ብገብዘብ ፣ ብሕክምና ፣ ብትምህርቲ ኣገልግሎት የቀርብ። ንስደተኛታት ኣብ ግብጺ ልዕሊ ሽዱሽተ (6) ወርሒ ዝተቀመጡን ፣ ኣብ ዩኤን (UNHCR)  ዘይተመዝገቡ ፣ ፋይሉ ዝተኣጸወ ፣ ናይ ዩኤን (UNHCR) ቆጸራ ወረቀት ዝሓዘ ፣ እንደገና አይ. ኦ. ኤም. ናብ ትውልድ ኣድካ ንምምላስ ትሕግዝ።

ናይ ቦሶላ ኣገልግሎት ብሰለስተ (3) ቀንድን ንኡስ ይክፈል።

  መነባብሮ ሃገዝ

            ናይ ስራሕ ኣገልግሎት

            ትምህርቲ ሃገዝ

                        ስኮላርሽፕን ብግብረ ሰናይ የምህር

                        ቆልኡትን መንእሰያት

                        ልዕሊ እድመ (እኩል ሰብ)

                        ምንቅስቃሳት፣ ኮርሳት፣ ወርክሾፕ

                        ስራሕ ልምምድ

            ስነ-ማሕበራዊ ሓገዝ

            መጽለሊ

            ስነ-ኣእሮኣዊ ሓገዝ

            ንኡስ እኩብ ገንዘብ ደገፍ

            ሕክምናዊ ሓገዝ

                        ሕጹጽ ረድኤት

                        ውልቕእዊ ንጥፈት

                        ሕክምናዊ ፈተነ

                        ሓፈሻዊ ንጥፈት

                        ኣመሰራትታ (ትካል)

            እቕሑት ነገር ሓገዝ

            ንመንበሪ ደገፍ

            ቤተሰብ ብምድላይ ንድግፍ

ፍሉይ ኣገልግሎት

            ቆልዑትን ኣላይ ደይብሉ ትሕት ዕድመ

            ግዳይ ነጋዶ

            ጾታዊ ኣመጽ ዘጋጠሞ ዝወጸ

            ፍሉይ ድሌት

            ኣገልግሎት ንዝተወሰኑ ዜጋታት ኣን ግብጺ

                        ኤሪትራዊ

                        ኢትዮፒያዊ

                        ሶሪያዊ

                        ሱዳናዊ

                        ደቡብ ሱዳናዊ

                        ሶማላዊ

                        ካልኦት

ሕጋዊን ግዜኣዊ መፍትሔ

            ሕጋዊ ኣገልግሎት

                        ሕጋዊ ምክሪ ንመገሻ

                        ሕጋዊ ምክሪ ንስደተኛ ደሎ ኩነታት

                        ሕጋዊ ደገፍ

            ንኣድ ምጋሽ

            ናብ ትውልድ ኣድ ምምላስ

            ስደተኛ ቦታ ወሳንንነት

            ደሕንነት

    •