Skip to main content

ኣገልግሎት ንፍሉያት ዜጋታት ኣብ ግብጺ

ገለ ውድባት ንፍሉያት ዜጋታት ፍሉይ ኣገልግሎት ይህባ። ኮሚኒቲ መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ምንጪ ሓበሪታን ደገፍ ንሓደሽቲ ዝመጹ፥ ከም ማሕበራዊ ማእከል ኣገልግሎት ንኩሉ ዕድመታት ኮይኖም’ውን ይሰርሑ። ብፍላይ ኣብ ካይሮ ሓያሎ ኮሚኒቲ ማእከላትን ኣብ ኮሚኒቲ ሙርኩስ ዝገበራ ውድባትን ኣለዋ። ኣብ ርእሲኡ ሓያሎ ውሽጣውን ዓለምለኻውን ውድባት ናይ ብዛዕባ’ቲ ዘሎ ኣገልግሎታት ሓበሪታ ንምዝርጋሕ ናይ ኮሚኒቲ ምብጻሕ ንጥፈታት የካይዳ።

Subscribe to ኣገልግሎት ንፍሉያት ዜጋታት ኣብ ግብጺ